Sustainable Småland

Agenda 2030

Agenda 2030 och vår verksamhetsplan

Vårt uppdrag

Sustainable Smålands uppdrag är att stötta och påskynda regionen att göra den omställning som krävs för att bedriva utveckling inom gränsen för hållbarhet. Grunden är Agenda 2030. Verksamhetsplanen bygger på antagen strategi och affärsplan där riktlinjen för vårt uppdrag är att samverka och nätverka, bygga och dela kunskap samt utveckla och samordna hållbarhetsprojekt.

Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)

Det här är Sustainable Småland år 2030

År 2030 har Sustainable Småland påskyndat regionens omställning, som i sin tur gett en god beredskap för kommande förändringar. Tack vare Sustainable Småland finns det inom regionen ett gott samarbete och ett starkt kluster av företag och organisationer som medverkat till att regionen ses som en internationell förebild vad gäller hållbar utveckling.

 

Det gör vi genom att

Samverka och nätverka                             

Sustainable Småland är en förening för regionens företag och organisationer som vill samverka och driva på en hållbar utveckling. Genom nätverkande lär vi nytt, skapar relationer och utvecklar projekt som skapar hållbar utveckling i regionen.

Styrelsen leder föreningens arbete framåt i god samarbetsanda och inkluderar alla medlemmar genom nyhetsutskick, tematräffar och studiebesök.

Sustainable Småland deltar årligen som arrangör för det utåtriktade eventet Framtidsdagen.

Sustainable Småland är delaktig i nätverk som gynnar medlemmarnas framtida hållbarhetsarbete. Nätverket ska bevaka och delta i de samverkansplattformer som kan vara av intresse för medlemmarna för att kunna utöka erbjudandet inom hållbarhetsområdet.

Bygga och dela kunskap 

Syftet med Kunskapsdelning och kunskapsutveckling är att genom att vara del i Sustainable Småland får man allt större relevant kompetens kring hållbar utveckling. Kunskapsdelning och kunskapsutveckling nås genom att föreningen skapar forum för kunskapsdelning, genom seminarier med fokus på regelverk och omvärldsbevakning, arrangerar utbildningar i syfte att ständigt öka medlemmars kunskap i hållbarhetsfrågor och ta del av medlemmarnas hållbarhetsarbete genom exempelvis studiebesök.

Utveckla och samordna hållbarhetsprojekt 

Sustainable Småland tillhandahåller arenan för samverkan vilket i sin tur ger förutsättningar för att utveckla hållbarhetsarbetet hos medlemmarna samt ger utrymme att skapa engagemang för att hitta lösningar för olika problemområden.

Foto: Regeringskansliet/FN