Sustainable Småland

Agenda 2030

Projekt & Agenda 2030

Genom antagande av Agenda 2030 har alla världens länder för första gånger enats om en global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor. 

Näringslivet har en helt central roll för genomförandet av FN:s 17 hållbarhetsmål, såväl nationellt som globalt. Handel och ett konkurrenskraftigt näringsliv är grundläggande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen. 

Lösningar på många av de globala utmaningar som pekas ut i Agenda 2030 finns i näringslivet, inte minst vad gäller de ekologiska utmaningarna kring klimat, vatten och resursförbrukning, men självklart också kring de sociala och ekonomiska utmaningarna. Eftersom agendan tar ett tydligt helhetsperspektiv är det inte lämpligt att peka ut några enskilda mål som viktigare än de andra på övergripande nivå. Däremot har vi i Sustainable Småland valt att initialt fokusera på olika mål för att öka kunskapen om målen och hur man kan utveckla sin verksamhet och kunna hitta innovativa modeller och lösningar för att bidra till en hållbar utveckling. 

 

Under 2018-2019 kommer vi att fördjupa oss i:

 pastedGraphic.png 

Medlemsmöte hos VEAB där de presenterar hur man säkerställer hållbar energiproduktion för alla. Vilka är de framtida utmaningarna och hur kan man möta dessa.

 

 pastedGraphic_1.png

Hur arbetar man med ständiga förbättringar för att kunna säkerställa att man producerar produkter med minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som man har tillväxt?

 

  pastedGraphic_2.png

Hur arbetar man med ständiga förbättringar för att kunna säkerställa att man producerar produkter med minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som man har tillväxt? Hur bygger vi ett hållbart inkluderande samhälle för alla? Detta är temat för 2019. Allt från byggmaterial till hur vi utformar vårat samhälle och hur vi tar tillvara på innovativa lösningar och produkter som sätter standard.

 

pastedGraphic_3.png

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivet, med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Vi tittar närmare på hur vi kan implementera cirkulära affärssystem på våra produkter. 

 

 pastedGraphic_4.png

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Vi måste ställa om och hitta lösningar där vi inte har en negativ påverkan på klimatet. Åtgärder behövs för att minska riskerna på nationell såväl som internationell nivå. Därför ska vi hitta mekanismerna för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad strategier och planering.  

 

 pastedGraphic_5.png

Genom att samverka och utbyta erfarenheter skapar vi förutsättningar för att komma med innovativa lösningar för att ta oss an miljöutmaningarna vi står inför. 

För att kunna göra detta behöver vi också ha ett ledarskap för en hållbar framtid. Den 4/10 välkomnar vi Göran Carstedt till Sustainable Småland för att utmana medlemmarna i hur vi leder in i framtiden. 

 

PROJEKT

pastedGraphic.png

Social Innovation Camp drivs av Coompanion Kronoberg och syftar till att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar genom kreativa idéer och bildandet av företag eller projekt skapar samhällsnytta och sociala innovationer.  Sustainable Småland är partner till projektet och tar emot de idéer som medlemmarna behöver vidareutveckla. 

Läs mer om projektet här

 

pastedGraphic_1.png

Volvo Braås CE har som bekant blivit Volvo CEs första klimatneutrala anläggning i världen genom ett gedigen arbete med att minska CO2 utsläppen och övergå till ett fossilfritt energikonsumtion. Som medlemmar i Sustainable Småland har Volvo CE och Växjö kommun tagit fram ett certifikat som grundar sig på Volvos erfarenheter för att bli klimatneutrala. 

 Vi tror att arbetet med certifikatet kan skapa ett ökat intresse för energi- och klimatfrågan hos företagen, och att processen kan vara en hjälp att identifiera förbättringsåtgärder. I detta förbättringsarbete kan vi i Sustainable Småland erbjuda medlemmarna att ta del av arbetet som ett led i att förbättra sin energieffektiviseringsarbetet i företaget. Vill du veta mer?

Kontakta oss 

 

pastedGraphic_2.png

Sustainable Småland tillsammans med medlemmarna PwC, Länsförsäkringar Kronoberg och Växjö kommun bjuder årligen in regionens näringsliv till ett event där hållbarhet är i fokus. Vi tillhandahåller en mötesplatsför hållbarhetsfrågorna som konkretiserar och inspirerar till att göra skillnad.

Ta del av tidigare Framtidsdag här

 

Bilden saknar en alternativtext.

Projektet CRKKL syftar till att främja en hållbar omställning genom utmaningsdriven innovation och att det cirkulärekonomiska perspektivet ska anammas av privat och offentlig sektor. Projektet ska sträva efter att fler företag och organisationer i Kronobergs och Kalmar län ska anamma det cirkulärekonomiska perspektivet i sina verksamheter.

Här finns mer information

 

 

Med de globala och nationella miljöutmaningarna i fokus ska GreenAct Kronoberg vara drivande i länets miljöarbete. Syftet är att öka samverkan och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen.

Besök Green Act Kronoberg

 

 

 

 

Foto: Regeringskansliet/FN