Din helhetsleverantör av aluminiumprofiler

Profilgruppen

ProfilGruppen är ett entreprenörsföretag som levererar kostnadseffektiva totallösningar baserade på aluminiumprofiler. Vi arbetar med ett av världens förnämsta material – aluminium. 

Ett nischat aluminiumföretag

ProfilGruppen är ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Genom att leverera innovativa lösningar i aluminium bidrar vi till våra kunders framgång. Vår verksamhet kännetecknas av personligt engagemang, snabbhet, lyhördhet, professionalism och ständiga förbättringar. Idag har koncernen cirka 450 medarbetare, med huvudkontor i småländska Åseda. Våra kunder finns i en stor variation av branscher och främst på den nordeuropeiska marknaden.

Aluminium, framtidens material

Vi arbetar med ett av världens förnämsta material – aluminium. Aluminium, det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan efter syre och kisel, har låg vikt, god styrka och bra hållfasthet. Det har utmärkt korrosionshärdighet, är lättbearbetat och konstruktionsvänligt. Därtill kommer den höga återvinningsfaktorn vilket ger en låg miljöpåverkan.

Förädlade produkter i fokus

Vi inriktar oss på att öka andelen förädlade produkter vilket möjliggör högre lönsamhet och en större avsättningsmarknad för bolaget. Förädlingen genomförs dels i egen regi, dels i ett nätverk av externa leverantörer. Produktionsanläggningarna för tillverkning och förädling av aluminiumprofiler är moderna, kostnadseffektiva och har hög produktivitet.

Positionerna flyttas fram på Europamarknaden

Vår huvudmarknad är Nordeuropa och vi har målsättningen att öka marknadsnärvaron och växa mer än marknaden.

Stabil och vinstgenererande verksamhet

ProfilGruppen är ett lönsamt bolag. Vår konjunkturkänslighet dämpas av att våra kunder finns i flera olika branscher och på olika marknader samt av att vår produktmix innehåller produkter med varierande förädlingsgrad.

Utdelningspolicy

Vårt övergripande mål är att ge aktieägarna en hög totalavkastning, dels genom aktieutdelning, dels genom värdestegring i aktien. Vår utdelningspolicy är att dela ut 40-50 procent av vinsten efter skatt räknat över en konjunkturcykel.Read more: https://www.profilgruppen.se/omoss/#ixzz5R3gPivqK